Onze disclaimer

Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende disclaimer. U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. In dat verband is het niet toegestaan om:

  • virussen te verspreiden en/of andere maatregelen te nemen, die de goede werking van de website kunnen aantasten, de toegang tot de website kunnen verhinderen, Machinefabriek Bosker B.V. en/of derden kunnen schaden;
  • de goede werking van de website onredelijk te belasten;
  • de beveiliging van (delen van) de website te ontwijken en/of te verwijderen;
  • een hyperlink naar (delen van) de website aan te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Machinefabriek Bosker B.V.;
  • wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Machinefabriek Bosker B.V. mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, verder openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, alsmede op berusten uitsluitend bij Machinefabriek Bosker B.V. Het is u toegestaan om uitsluitend één kopie van het materiaal op de website te downloaden voor eigen, particulier, niet-commercieel gebruik.

Machinefabriek Bosker B.V. garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie correct en/of compleet is. Machinefabriek Bosker B.V.  is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met:

  • deze disclaimer; het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de website of van informatie die op de website beschikbaar is, of van informatie die wordt verkregen via cookies;
  • de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de website zijn verbonden;
  • aanspraken van derden die verband houden met de niet-naleving van de disclaimer, dan wel die verband houden met het gebruik van de website.

Indien Machinefabriek Bosker B.V. ondanks de bepalingen in deze disclaimer toch aansprakelijk is, dan is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal € 50,=.

Indien u één of meer bepalingen uit deze disclaimer niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan Machinefabriek Bosker B.V., behoudt zij zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten. Bovendien heeft Machinefabriek Bosker B.V. te allen tijde het recht om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, alsmede verdere toegang tot de website te weigeren.

Machinefabriek Bosker B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Op de disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de disclaimer en/of het gebruik van de website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet.