Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: (naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en e-mailadres). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Privacy Statement

(for the purpose of customer and supplier administration and other business relations)

Collection and use of personal data belonging to customers, suppliers and other contractors

We would like to draw your attention to the fact that we will collect and use the personal data you provide to us because this is necessary to conclude with you and perform a possible agreement. This applies to both our (potential) customers and to parties from which we purchase goods and/or services. 

If you are a (potential) customer of ours, we will use your data to be able to send you an offer, to be able to determine what specifications or wishes certain goods or services must satisfy, in order to be able to deliver goods or carry out the activities for you, in order to be able to invoice you and to be able to communicate with you quickly and efficiently concerning the implementation aspects of the agreement.

If you are a (potential) supplier or another contractor, your personal data are also required for concluding and performing the agreement. In case of purchasing, this is necessary in order to be able to inform you what specifications or wishes certain goods or services should satisfy in our opinion, to be able to send a request for an offer or to place an order with you, to be able to pay your invoices and to able to communicate with you quickly and efficiently concerning other aspects of the agreement.

You are not obliged to provide your personal data to us. If you do not provide personal data to us or provide us with insufficient personal data it may be the case that we will not be able to carry out the abovementioned activities 

Retention period personal data belonging to customers, suppliers and other contractors

If you requested an offer from us, but you did not become a customer of ours, we will remove your data at most one year after our last contact. We will also remove your personal data at most one year after our last contact if we received an offer from you but we did not become your customer. If you did become our customer or we did become your customer, we will retain your personal data for a term of seven years after the end of the financial year in which the agreement with you was performed. The period of seven years corresponds to the period for which we are obliged to keep our records for the Tax and Customs Administration. We will remove your personal data after this period has ended.

Collection and use of personal data belonging to business clients (other than customers, suppliers and other contractors)

We would like to draw your attention to the fact that we will collect and use the personal data you provide to us because you have consented thereto or because this is necessary in order to look after our legitimate interests. We process the following data: name, address and contact details. If you are a business relation of ours, we will use your data to be able to contact you for purposes that are in the interest of our business. This includes for example discussion of a possible collaboration, providing and obtaining information and maintenance of our network.  You are not obliged to provide your personal data to us. If you do not provide personal data to us or provide us with insufficient personal data it may be the case that we will not be able to carry out the abovementioned activities.

Nieuwsgierig naar meer?

Dick Bosker is onze Directeur / Inkoop en hij helpt u graag met al uw technische en commerciële vragen.

Neem telefonisch contact op met Dick, telefoonnummer +31(0)596 517122 of gebruik het formulier om hem een bericht te sturen.

Of gebruik Skype!

Klik hier om Dick met Skype te bellen (Telefoon en Skype zijn beschikbaar tijdens kantooruren)

Alle velden zijn verplicht